Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Ενημερωτική ταινία μικρού μήκους για τα Κέντρα Κοινότητας

Ενημερωτική ταινία μικρού μήκους σε μορφή animation μέσα από την οποία παρουσιάζεται και αναλύεται ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. https://www.youtube.com/watch?v=W-BodPznjBY&feature=youtu.be .

Η αφίσα εστιάζει στην έννοια της «διασυνδεσιμότητας» που χαρακτηρίζει τα Κέντρα Κοινότητας, αφενός μέσω της σύνδεσης του πολίτη με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αφετέρου μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Επίσης εστιάζει στα πολλά και διαφορετικά κοινά που αποτελούν εν δυνάμει ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας. Το μήνυμα είναι «Στηρίζουμε τον πολίτη, δυναμώνουμε την κοινωνία».


Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ..
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμυνταίου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. Από εδώ ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας
Συγχρόνως, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Συγκεκριμένα, δύναται να αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις
Α. Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
 • Εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής και τρίτης ηλικίας.
 • Μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης, ενημέρωσης και διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες και φορείς.
 • Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την απασχόληση εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του Κέντρου Κοινότητας υπό την επίβλεψη του.
 • Διοργάνωση και συντονισμός μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και γενικευμένης συμμετοχής δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων).

Β. Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στο σχολικό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με το οικογενειακό πλαίσιο.
 • Πραγματοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και δράσεων δημιουργικής απασχόλησης που θα συνδέονται με την μαθησιακή στήριξη των παιδιών και την κοινωνική ένταξη.
Γ. Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης
 • Προγράμματα δράσης για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
 • Ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης.

Βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης των ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από:
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση. Αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή.
 • Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
 • Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.
 • Δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Ωφελούμενοι 
Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι όλοι οι πολίτες της περιοχής και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων κ...